Chi tiết thông tin môi trường

Báo cáo Giám sát Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động thực hiện lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ như sau:

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; căn cứ Thông tư số 08/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động thực hiện lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ như sau:

1. Đối tượng phải thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (sau đây gọi tắt là cơ sở)

2. Nội dung công việc thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 

  • Khảo sát thu thập dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường tại Cơ sở.
  • Khảo sát, thu thập dữ liệu về hoạt động kinh doanh sản xuất tại Cơ sở.
  • Lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí xung, không khí khu vực sản xuất, lò hơi, nước thải, …. tại Cơ sở theo các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, hoặc trong đề án bảo vệ môi trường.
  • Xử lý số liệu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của ngành, so sánh với các quy chuẩn hiện hành, đưa ra nhận xét cụ thể.
  • Giải trình quy trình quản lý môi trường chung của Cơ sở và chương trình giám sát môi trường hằng năm.
  • Tập hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu để thành lập Bản báo cáo giám sát.
  • Nộp Bản báo cáo giám sát lên Cơ quan quản lý Môi trường của Cơ sở.

 3. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Kết quả thực hiện chương trình giám sát môi trường phải được thể hiện thông qua Báo cáo giám sát môi trường.

· Nội dung của Báo cáo giám sát môi trường: theo mẫu đính kèm.

· Nơi gửi Báo cáo giám sát môi trường: Phòng Quản lý môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường , Phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở và các cơ quan chức năng khác (theo yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).

· Các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

Các cơ sở không thuộc hai đối tượng nêu trên phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 06 tháng/lần (trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).

*******************************************************************

Các dịch vụ khác

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Đánh giá tác động môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đăng ký Sổ chủ nguồn thải

Giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép xả thải

Nghiệm thu công trình

Hoàn thành ĐTM, Đề án

và nhiều hồ sơ khác nữa

===================================================

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn miễn phí

CÔNG TY CP XD – ĐT & PT MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

Địa chỉ: 361/34D Đường Đông Thạnh 1, xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TP.HCM

MST: 03 12 016 862

ĐT: 08. 37110913 Fax: 08. 37110914

Hotline: 0919 405 945

Email: congtymoitruongmiennam@gmail.com

Website: www.miennammoitruong.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ tư vấn
Mss Ngân Text
Hotline: 0919 405 945

Phòng kinh doanh
Mss Nguyên Text
Hotline: 0918 900 032
Mss Ngân Text
Hotline: 0963 540 903
Mss Trầm Text
Hotline: 0918 844 032
Mss Hiền Text
Hotline: 0915 744 032
Mss Quyền Text
Hotline: 0917 800 032

Phòng kỹ thuật
Mr Khoa Text
Hotline: 0905 915 695

Tư vấn quảng cáo
Mr Đông Text
Hotline: 0974 313 331

Liên Kết Website

Tìm Kiếm

Nhu Cầu Hồ Sơ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Lập hồ sơ khai thác nước ngầm
Lập ĐTM, Cam kết, Đề án
Hồ sơ khác

Thống kê truy cập

Đang online: 2
Tổng truy cập: 100874